E - formuláre a administratívne postupy

Doktori v UK, zdravotná starostlivosť, sociálna politika, podpory a benefity, materská dovolenka, NI number...

ModerátoriCOLON Gina, jaro, Moderatori

BUTTON_POST_REPLY
Katka26
Talkie Talkie
Talkie Talkie
PríspevkyCOLON 119
RegistrovanýCOLON Str Mar 09, 2005 2:45 pm
BydliskoCOLON Rugby

E - formuláre a administratívne postupy

Poslať od Katka26 » Str Máj 25, 2005 10:08 pm

Formuláre a administratívne postupy sa zvyčajne považujú za ťažkopádne a zaťažujúce. Na to, aby sme mohli so zahraničnými inštitúciami sociálneho zabezpečenia jednať sú však nevyhnutné a môžu vám pomôcť pri účinnom uplatňovaní vašich práv v rozumných časových lehotách.

Keď žiadate o dávku sociálneho zabezpečenia na národnej úrovni vo vašej vlastnej krajine tiež musíte vypĺňať formuláre a podstúpiť isté administratívne úkony. Tieto formality sú mimoriadne dôležité, keď sa prípad týka aj zahraničnej inštitúcie: zahraničná inštitúcia musí napríklad vedieť, v ktorej krajine ste poistený, či spĺňate, alebo nespĺňate požiadavky potrebné na získanie nároku na dávky, ktoré poskytne vám (alebo členom vašej rodiny).

Možno sa vyhnúť zdĺhavému a frustrujúcemu vybavovaniu, ak použijeme špeciálne formuláre určené na zistenie rýchlej a účinnej medzinárodnej komunikácie medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia, ktoré podliehajú legislatíve spoločenstiev. Tieto formuláre obsahujú všetky informácie potrebné na určenie a potvrdenie vášho práva na dávky. Ešte pred odchodom z vašej krajiny by ste si vždy mali od príslušných úradov vyžiadať príslušné formuláre (napríklad ako turista si musíte vziať tlačivo E 111, pomocou ktorého budete mať právo na zdravotnú starostlivosť v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia). Keď pricestujete do inej krajiny, inštitúcie vášho miesta bydliska alebo prechodného pobytu, kde predložíte tieto tlačivá, sa budú môcť bezodkladne postarať o váš prípad.

Toto sú hlavné formuláre:
- séria E 100 pre vyslaného pracovníka a na potvrdenie práva na nemocenské a na dávky v materstve,
- séria E 200 na výpočet a vyplácanie dôchodkov,
- séria E 300 na potvrdenie práva na dávky v nezamestnanosti,
- séria E 400 na potvrdenie práva na rodinné dávky
- séria E 500 oznámenie o registrácií pracovníka
- séria E 600 výmena informácií o príjme

Jednotlivé formuláre sú nevyhnutné nielen na zabezpečenie spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami sociálneho zabezpečenia, navyše sú často na zadnej strane užitočné informácie napríklad názvy a adresy inštitúcií iného členského štátu. Ak si zabudnete vyžiadať náležité formuláre predtým, ako opustíte vašu krajinu, tento fakt vám ešte nezabráni uplatňovať si nárok na dávky: vtedy inštitúcia druhého členského štátu dostane potrebné formuláre priamo od príslušnej inštitúcie vašej krajiny. Majte však na pamäti, že pri vybavovaní vašej žiadosti to môže spôsobiť značné meškanie.

Niekedy osoby, ktoré sú v styku so systémami sociálneho zabezpečenia viacerých členských štátov napríklad vyslaní pracovníci, pracovníci z pohraničnej oblasti, sezónni pracovníci, nebudú môcť uplatniť nárok v rámci stanovej lehoty nejakému úradu, inštitúcií alebo súdu členského štátu. Toto by podľa legislatívy tohto štátu mohlo mať za dôsledok čiastočnú alebo stratu nároku na dávky. Aby sa vyhlo takýmto neželaným dôsledkom, legislatíva spoločenstiev v oblasti sociálneho zabezpečenia zaručuje, že vaša žiadosť bude aj napriek tomu prijatá, pokiaľ sa predloží v rámci tej istej lehoty ekvivalentnému úradu, inštitúcii alebo súdu iného členského štátu. Žiadosť bude potom bezodkladne odoslaná príslušnému štátu.

Zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré pracujú vo viacerých členských štátoch majú problém so zisťovaním, v ktorej krajine by mali predložiť žiadosti o priznanie starobného a invalidného dôchodku. Zvyčajne ich môžu vždy predložiť inštitúcii členského štátu, kde bývajú, napriek tomu, že nikdy v príslušnej krajine neboli poistené. Inštitúcia krajiny bydliska zašle žiadosť príslušnej inštitúcii, pričom sa bude dátum pôvodného podania žiadosti považovať za dátum podania žiadosti správnej inštitúcii. Toto riešenie je v prospech záujmov zainteresovanej osoby, lebo zvyčajne je pre ňu najjednoduchšie a najvhodnejšie predložiť žiadosť tam, kde býva. Žiadosť o poskytovanie invalidných dávok možno tiež predložiť v krajine, kde nastala invalidita, kým žiadosť o starobný dôchodok možno predložiť aj v inštitúcii štátu, kde bola zainteresovaná osoba poistená posledný raz, ak nebola poistená v krajine miesta svojho bydliska.

Zavedenie vyššie uvedených formulárov a úradných postupov je zjednodušenie medzinárodných stykov s inštitúciami sociálneho zabezpečenia viacerých členských štátov, ako aj medzi uvedenými inštitúciami navzájom. Môžu vám totiž pomôcť získať dávky v rámci rozumnej lehoty a tiež vám pomôžu dodržať termíny na predloženie žiadostí. Majte však na zreteli, že uvedené lehoty, ktoré treba dodržiavať, keď žiadate o dávky, závisia od ustanovení národných právnych predpisov, a budú preto v jednotlivých krajinách odlišné. Preto radšej vždy včas požiadajte príslušné inštitúcie o podrobné informácie o tom, čo musíte urobiť, aby ste svoje dávky získali.

PREHĽAD E - FORMULÁROV

E 001 ? vypĺňa sa spolu s inými formulármi
E 101 ? Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve
E 102 ? Predĺženie doby vyslania alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba
E 103 ? Uplatnenie práva voľby
E 104 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia
E 105 ? Potvrdenie o členoch rodiny zamestnanej osoby alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí sa majú zohľadniť pri výpočte peňažných dávok v prípade pracovnej neschopnosti
E 106 ? Potvrdenie nároku na vecné dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva pre osoby s bydliskom v inom štáte ako je príslušný štát
E 107 ? Žiadosť o potvrdenie nároku na vecné dávky
E 108 ? Oznámenie o pozastavení práva na vecné dávky soc. poistenia a poistenia pre prípad materstva
E 109 ? Potvrdenie pre registráciu členov rodiny zamestnanej alebo samostatne zárobkovo činnej osoby a aktualizácia zoznamov
E 110 ? Potvrdenie o osobách zamestnaných v medzinárodnej doprave
E 111 ? Potvrdenie nároku na vecné dávky počas pobytu v členskom štáte
E 111 B ? Potvrdenie nároku na vecné dávky počas pobytu v členskom štáte - Belgicko
E 112 ? Potvrdenie o zachovaní nároku na aktuálne poskytované nemocenské dávky a dávky pre prípad materstva
E 113 ? Hospitalizácia: Oznámenie o prijatí a prepustení
E 114 ? Priznanie významných vecných dávok
E 115 ? Žiadosť o peňažné dávky za pracovnú neschopnosť
E 116 ? Lekárska správa o pracovnej neschopnosti (choroba, materstvo, pracovný úraz, choroba z povolania)
E 117 ? Priznanie peňažných dávok v prípade materstva a pracovnej neschopnosti
E 118 ? Oznámenie o neuznaní alebo ukončení pracovnej neschopnosti
E 118 A- Zákonné opravné prostriedky a lehote na odvolanie
E 119 ? Potvrdenie o nároku nezamestnaných osôb a členov ich rodiny na dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva
E 120 ? Potvrdenie o nároku na vecné dávky pre žiadateľov o dôchodok a členov ich rodiny
E 121 ? Potvrdenie pre registráciu dôchodcov a členov ich rodín a aktualizácia zoznamov
E 123 ? Potvrdenie o nároku na vecné dávky z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania
E 124 ? Žiadosť o podporu pri úmrtí
E 125 ? Individuálny záznam o skutočných výdavkoch
E 126 ? Sadzby pre refundáciu vecných dávok
E 127 ? Individuálny záznam o mesačných platbách paušálnych súm
E 128 ? Potvrdenie nároku na nevyhnutné vecné dávky počas pobytu v členskom štáte
E 128 B ? Potvrdenie nároku na nevyhnutné vecné dávky počas pobytu v členskom štáte ? systém pre samostatne zárobkovo činné osoby
E 201 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia alebo dôb bydliska
E 202 ? Prešetrenie žiadosti o starobný dôchodok
E 203 ? Prešetrenie žiadosti o pozostalostný dôchodok
E 204 ? Prešetrenie žiadosti o invalidný dôchodok
E 205 ? Potvrdenie o histórii poistenia v ( ... jednotlivé krajiny)
E 206 ? Potvrdenie o dobách zamestnania v baniach a podobných podnikoch
E 207 ? Informácie o histórii poistenia poistenej osoby
E 207 A ? Doplnková strana k formuláru E 207
E 210 ? Oznámenie o rozhodnutí týkajúceho sa žiadosti o dôchodok
E 211 ? Prehľad rozhodnutí
E 213 ? Podrobná lekárska správa
E 213 A ? Doplnkové informácie na účely holandských inštitúcií, inštitúcií Spojeného kráľovstva a nórskych inštitúcií
E 215 ? Úradná správa o situácii dôchodcu
E 301 ? Potvrdenie týkajúce sa dôb, ktoré sa majú zohľadniť pre priznanie dávok v nezamestnanosti
E 302 ? Potvrdenie o členoch rodiny nezamestnanej osoby, ktorí sa musia zohľadniť pri výpočte dávok
E 303 ? Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti
E 303/5 ? Informácie pre nezamestnané osoby, ktoré chcú odísť do iného členského štátu hľadať zamestnanca
E 401 ? Potvrdenie o zložení rodiny na účely priznania rodinných dávok
E 402 ? Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok
E 403 ? Potvrdenie o učňovskom vzdelávaní a/alebo o príprave na povolanie na účely priznania rodinných dávok
E 404 ? Lekárske potvrdenie na účely priznania rodinných dávok
E 405 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo o postupných zamestnaniach vo viacerých členských štátoch medzi dátumami, kedy sa má uskutočniť platba podľa legislatívy týchto štátov
E 406 F ? Potvrdenie o vykonaní lekárskych vyšetrení po narodení
E 407 ? Lekárske vyšetrenie pre priznanie osobitých rodinných prídavkov alebo zvýšených rodinných prídavkov na deti so zdravotným postihnutím
E 411 ? Žiadosť o informácie o nároku na rodinné dávky v členskom štáte bydliska členov rodiny
E 413 F ? Potvrdenie o výplate alebo pozastavení výplaty rodinných prídavkov podľa článku 94 (9) Nariadenia (EHS) č. 1408/71
E 501 ? Oznámenie o registrácií pracovníka
E 502 ? Oznámenie o registrácií pracovníka
E 601 ? Žiadosť o informácie o výške príjmu v členskom štáte inom ako je príslušný členský štát
E 601 B ? Belgicko
E 601 E, L, UK ? Španielsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo
E 601 F - Francúzsko
E 602 ? Sčítanie dôb zamestnania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska
- Osobitné nepríspevkové dávky


Nemocenské dávky a dávky v materstve:
E 001 ? vypĺňa sa spolu s inými formulármi
E 101 ? Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve
E 102 ? Predĺženie doby vyslania alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba
E 103 ? Uplatnenie práva voľby
E 104 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia
E 106 ? Potvrdenie nároku na vecné dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva pre osoby s bydliskom v inom štáte ako je príslušný štát
E 107 ? Žiadosť o potvrdenie nároku na vecné dávky
E 108 ? Oznámenie o pozastavení práva na vecné dávky soc. poistenia a poistenia pre prípad materstva
E 109 ? Potvrdenie pre registráciu členov rodiny zamestnanej alebo samostatne zárobkovo činnej osoby a aktualizácia zoznamov
E 110 ? Potvrdenie o osobách zamestnaných v medzinárodnej doprave
E 111 ? Potvrdenie nároku na vecné dávky počas pobytu v členskom štáte
E 112 ? Potvrdenie o zachovaní nároku na aktuálne poskytované nemocenské dávky a dávky pre prípad materstva
E 113 ? Hospitalizácia: oznámenie o prijatí a prepustení
E 114 ? Priznanie významných vecných dávok
E 115 ? Žiadosť o peňažné dávky za pracovnú neschopnosť
E 116 ? Lekárska správa o pracovnej neschopnosti (choroba, materstvo, pracovný úraz, choroba z povolania
E 117 ? Priznanie peňažných dávok v prípade materstva a pracovnej neschopnosti
E 118 ? Oznámenie o neuznaní alebo ukončení pracovnej neschopnosti
E 119 ? Potvrdenie o nároku nezamestnaných osôb a členov ich rodiny na dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva
E 120 ? Potvrdenie o nároku na vecné dávky pre žiadateľov o dôchodok a členov ich rodiny
E 121 ? Potvrdenie pre registráciu dôchodcov a členov ich rodín a aktualizácia zoznamov
E 123 ? Potvrdenie o nároku na vecné dávky z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania
E 124 ? Žiadosť o podporu pri úmrtí
E 125 ? Individuálny záznam o skutočných výdavkoch
E 126 ? Sadzby pre refundáciu vecných dávok
E 127 - Individuálny záznam o skutočných výdavkoch
E 128 ? Potvrdenie nároku na nevyhnutné vecné dávky počas pobytu v členskom štáte
E 213 ? Podrobná lekárska správa


Starobné a pozostalostné dávky:
E 001 ? vypĺňa sa spolu s inými formulármi
E 101 ? Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve
E 102 ? Predĺženie doby vyslania alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba
E 103 ? Uplatnenie práva voľby
E 104 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia
E 108 ? Oznámenie o pozastavení práva na vecné dávky soc. poistenia pre prípad materstva
E 124 ? Žiadosť o podporu pri úmrtí
E 201 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia alebo dôb bydliska
E 202 ? Prešetrenie žiadosti o starobný dôchodok
E 203 ? Prešetrenie žiadosti o pozostalostný dôchodok
E 205 ? Potvrdenie o histórii poistenia v (...jednotlivé krajiny)
E 206 ? Potvrdenie o dobách zamestnania v baniach a podobných podnikoch
E 207 ? Informácie o histórii poistenia poistenej osoby
E 207 A ? Doplnková strana k formuláru E 207
E 210 ? Oznámenie o rozhodnutí týkajúceho sa žiadosti o dôchodok
E 211 ?Prehľad rozhodnutí
E 213 ? Podrobná lekárska správa
E 213 A - Doplnkové informácie na účely holandských inštitúcií, inštitúcií Spojeného kráľovstva a nórskych inštitúcií
E 215 ? Úradná správa o situácií dôchodcu

Invalidné dávky
E 001 ? vypĺňa sa spolu s inými formulármi
E 101 ? Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve
E 102 ? Predĺženie doby vyslania alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba
E 103 ? Uplatnenie práva voľby
E 104 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia
E 105 ? Potvrdenie o členoch rodiny zamestnanej osoby alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí sa majú zohľadniť pri výpočte peňažných dávok v prípade pracovnej neschopnosti
E 108 ? Oznámenie o pozastavení práva na vecné dávky soc. poistenia pre prípad materstva
E 118 ? Oznámenie o neuznaní alebo ukončení pracovnej neschopnosti
E 201 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia alebo dôb bydliska
E 202 ? Prešetrenie žiadosti o starobný dôchodok
E 204 ? Prešetrenie žiadosti o invalidný dôchodok
E 205 ? Potvrdenie o histórii poistenia v (...jednotlivé krajiny)
E 206 ? Potvrdenie o dobách zamestnania v baniach a podobných podnikoch
E 210 ? Oznámenie o rozhodnutí týkajúceho sa žiadosti o dôchodok
E 211 ? Prehľad rozhodnutí
E 213 ? Podrobná lekárska správa
E 215 - Úradná správa o situácii dôchodcu


Pracovný úraz a choroba z povolania
E 001 ? vypĺňa sa spolu s inými formulármi
E 101 ? Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve
E 102 ? Predĺženie doby vyslania alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba
E 103 ? Uplatnenie práva voľby
E 104 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia
E 108 ? Oznámenie o pozastavení práva na vecné dávky soc. poistenia pre prípad materstva
E 123 ? Potvrdenie o nároku na vecné dávky z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania

Dávky v nezamestnanosti
E 001 ? vypĺňa sa spolu s inými formulármi
E 101 ? Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve
E 102 ? Predĺženie doby vyslania alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba
E 103 ? Uplatnenie práva voľby
E 104 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia
E 108 ? Oznámenie o pozastavení práva na vecné dávky soc. poistenia pre prípad materstva
E 119 ? Potvrdenie o nároku nezamestnaných osôb a členov ich rodiny na dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva
E 301 ? Potvrdenie týkajúce sa dôb, ktoré sa majú zohľadniť pre priznanie dávok v nezamestnanosti
E 302 ? Potvrdenie o členoch rodiny nezamestnanej osoby, ktorí sa musia zohľadniť pri výpočte dávok
E 303/0-4 ? Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti
E 303/5 ? Informácie pre nezamestnané osoby, ktoré chcú odísť do iného členského štátu hľadať zamestnanie

Rodinné prídavky
E 001 ? vypĺňa sa spolu s inými formulármi
E 101 ? Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve
E 102 ? Predĺženie doby vyslania alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba
E 103 ? Uplatnenie práva voľby
E 104 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia
E 108 ? Oznámenie o pozastavení práva na vecné dávky soc. poistenia pre prípad materstva
E 401 ? Potvrdenie o zložení rodiny na účely priznania rodinných dávok
E 402 ? Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok
E 403 ? Potvrdenie o učňovskom vzdelávaní a/alebo o príprave na povolanie na účely priznania rodinných dávok
E 404 ? Lekárske potvrdenie na účely priznania rodinných dávok
E 405 ? Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo o postupných zamestnaniach vo viacerých členských štátoch medzi dátumami, kedy sa má uskutočniť platba podľa legislatívy týchto štátov
E 411 ? Žiadosť o informácie o nároku na rodinné dávky v členskom štáte bydliska členov rodiny

Oznámenie o registrácií pracovníka
E 501 ? Oznámenie o registrácií pracovníka
E 502 ? Oznámenie o registrácií pracovníka

Výmena informácií o príjme
E 601 ? Žiadosť o informácie o výške príjmu v členskom štáte inom ako je príslušný členský štát ? Osobitné nepríspevkové dávky
E 601 B ? Belgicko
E 601 E, L, UK ? Španielsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo
E 601 F - Francúzsko
E 602 ? Sčítanie dôb zamestnania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska
- Osobitné nepríspevkové dávky

Katka26
Talkie Talkie
Talkie Talkie
PríspevkyCOLON 119
RegistrovanýCOLON Str Mar 09, 2005 2:45 pm
BydliskoCOLON Rugby

Poslať od Katka26 » Str Máj 25, 2005 10:58 pm

Bomo sorry za tie kapitalky a aj za ten strasny kus info, ja viem mohol tam byt odkaz, ale ja nemozem spat a hladam vsetko aj nemozne a skratka chcem, aby vsetko bolo vsade, sorry.....zeby prepracovanost v hladani prace??? Neviem.....

Stando
Guest
Guest
PríspevkyCOLON 17
RegistrovanýCOLON Štv Máj 26, 2005 7:44 pm

Poslať od Stando » Štv Máj 26, 2005 7:52 pm

Ano, ja som sa stretol este s formularom E 411. Chystam sa robit do UK a na urade prace socialnych veci a rodiny mi povedali, ze mi okamzite pozastavuju vyplacanie pridavkov na deti a tiez zene matersku, dokial im neposlem z UK formular E 411, na ktorom bude potvrdene, ze v UK nepoberame ziadne pridavky na deti a tiez, ze zena tam nebude dostavat matersku. Ked som im povedal, ze predsa podla pravidiel, ktore si stanovilo UK pre novych clenov EU mam narok na detske pridavky az po roku suvislej prace v UK, povedali mi, ze to ich nezaujima, musim im dodat ten formular.

speccyman
Member
Member
PríspevkyCOLON 53
RegistrovanýCOLON Ned Okt 24, 2004 11:02 pm
BydliskoCOLON Edgware, London
CONTACTCOLON

...

Poslať od speccyman » Pia Máj 27, 2005 2:36 am

no asi pred mesiacom som pocuval slovenske radio cez web, kde nejaka pani zo Slovensko odniekal z ministerstva kompetentna na tieto veci hovorila ake lahke je ist pracovat do Anglicka a samozrejme nezabudla ani na povestny formular E106, ktorym sa odhlasujete uz ani neviem odkial... no na to ze presiel rok uz by sa konecne mohli zobudit... som nechapal ze este stale im to nedoslo, alebo zeby to spravila naschval ? toto je fakt sila... chcelo by to nejaku intervenciu najlepsie od webmastra tohto fora...

eduardh32
Reader
Reader
PríspevkyCOLON 3
RegistrovanýCOLON Pon Nov 09, 2009 10:53 pm

Re: E - formuláre a administratívne postupy

Poslať od eduardh32 » Pon Nov 09, 2009 11:05 pm

Ahoj Bomo ja som na fore novy chcel by som poprosit o radu poziadal som si o formulare e 104 atd ktore som vyplnene odoslal do hm customs neviem ktory department uz a stale nic a nevem sa dostat po prislusne tel cislo ani na hm customs.co.uk ani inde a cislo na uvedenej stranke je nefungujuce nevem ci dakde sa vobec da dotazovat.Ak ves budem vdacny za odpoved.

betuska
Reader
Reader
PríspevkyCOLON 1
RegistrovanýCOLON Uto Nov 01, 2011 10:49 am

Re: E - formuláre a administratívne postupy

Poslať od betuska » Uto Nov 01, 2011 10:59 am

ahojte, moj otec bol self-employer v Uk a pred pol rokom sa vratil na slovensko. vedel by nam niekto poradit aky folmular nam treba ohladom platenia Insurance, nasa zdravotna poistovna od nas ziada doklad z Uk a vobec nevieme aku formu nam traba dakujem

BUTTON_POST_REPLY